HOOGHOF AUCTION MAY 2023

Bekijk heel de veiling collectie

VOORWAARDEN KOPER
BV Fokkerij ’t Hooghof – Veiling – Toepassingsgebied

1. Auction ’t Hooghof betreft: een maatschap met correspondentie adres Polder 26, 8460 Oudenburg. Telefonisch te bereiken via +32496790588, per email te bereiken via info@hooghof.auction, ingeschreven in het KBO-register onder het nummer BE 0786.780.757.

Auction ’t Hooghof organiseert een online veiling voor jumpingpaarden, embryo’s, rietjes en zadels dewelke zal afsluiten op 22.05.2023

2. Het deelnemen aan de veiling impliceert de kennisname en uitdrukkelijke en voorbehoudsloze aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.

3. Auction ’t Hooghof verkoopt via haar veiling jumpingpaarden, embryo’s, rietjes en zadels namens en voor rekening van derden. Auction ’t Hooghof treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. 

4. Voor online biedingen dient de koper zich via de website -www.hooghof.auction- te registreren alvorens hij/zij kan deelnemen aan de veiling.

5. Verder verklaart de koper door deelname aan een veiling bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de koper zich bevoegd tot het sluiten van een koopovereenkomst. Op eerste verzoek dient de koper een geldig identiteitsbewijs voor te leggen, bij gebreke waarvan de koper niet mag deelnemen aan de veiling. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat de te verstrekken informatie bij registratie volledig, juist en naar waarheid is ingevuld.

De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de koper voor een veiling worden gebruikt, zijn strikt persoonlijk en mogen door een koper niet aan derden worden overgedragen. De koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle transacties die plaatsvinden op een veiling en die voortvloeien uit het gebruik van zijn / haar wachtwoord en / of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik.

6. De koper is zich er van bewust dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. Auction ’t hooghof heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via de website www.hooghof.auction.

7. De kavels worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.

8. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door de veilingorganisatie aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.

9. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO

10. Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door de organisatie wordt aangegeven. De veiling van embryo’s start vanaf duizend euro (1 000,00 EUR), de veiling van de jonge paarden (vrij springers) start vijfduizend euro (5.000,00 EUR) en de veiling van de bereden 4 jarige paarden start op zevenduizend vijfhonderd (7.500,00), de veiling voor de oudere bereden paarden start op vijftien duizend euro (15 000 EUR).

Een bod geschiedt “bij opbod” van minimaal vijfhonderd euro (500,00 EUR), zodra door opbod de som van tienduizend euro (10.000,00 EUR) is bereikt dient een opbod minimaal te bestaan uit duizend euro (1.000,00 EUR). Wanneer door opbod de som van twintigduizend euro(20 000,00 EUR) is bereikt dient een bod minimaal te bestaan uit tweeduizend euro (2 000,00 EUR).

De zadels en rietjes zijn aangepast om te stijgen met honderd euro (100,00EUR) "per opbod"

De organisatie is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze waarop de Veiling plaatsvindt te veranderen. De organisatie is gerechtigd om, indien daarvoor naar het oordeel van de organisatie redelijke gronden zijn, een bod niet te erkennen.

11. Indien een Bieder een Bod uitbrengt, geldt dit Bod als een aanbod aan de Verkoper. Een Bieder is gebonden aan een Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens de veiling organisatie en (na toewijzing) jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar Bod jegens de organisatie en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de Bieder die het Bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
Als meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens de organisatie en (na Toewijzing) jegens een Verkoper.

12. Een Bieder met het één na hoogste Bod is verplicht om zijn/haar Bod 10 werkdagen na de veiling gestand te doen voor het geval het hoogste Bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de betreffende Bieder zijn/haar verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de Koopovereenkomst met de betreffende Bieder om een andere reden niet tot stand komt. Veilingvoorwaarden

PRIJZEN

13. Tenzij expliciet anders vermeld ten aanzien van de Bieder, zijn de vermelde prijzen exclusief BTW.

14. De Bieder zal bovenop de koopprijs tien procent (10.0%) van de koopprijs, exclusief BTW, verschuldigd zijn aan de veiling organisatie als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. De veilingkosten moeten alleszins voorafgaandelijk aan de levering van het paard aan de koper vereffend worden op de rekening van Fokkerij ’t Hooghof BV.

15. De Bieder dient naast de in artikel 13. vermelde forfaitaire onkosten, tevens de BTW op de koopprijs te voldoen indien zo vermeld.

16. De paarden worden toegewezen aan de hoogste bieder. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst.

BETALING

17. Alle facturen dienen te worden voldaan binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na Factuurdatum. Indien er binnen de twee weken navolgens sluiten van de veiling geen correcte gegevens worden aangeleverd voor facturatie wordt het desbetreffende lot automatisch uit de veiling gehaald en geachte als niet verkocht. Daarvoor is geen verdere communicatie nodig en dit wordt geacht gekend en geaccepteerd. Indien er hiervan afgeweken wordt dient er een extra administratieve kost betaald te worden van 30% bovenop de totale verkoopprijs inclusief veilingkosten.

RISICO EN LEVERING

18. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden & embryo’s gaat na levering over op de koper. Na de veiling én na betaling van het integrale afrekeningsbedrag treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering. Het rechtsverband koop/ verkoop komt tot stand tussen koper en verkoper, met dien verstande dat ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de paarden na de veiling zouden vertonen.

19. De eigendom van de embryo gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de Koper aan de organisatie en verkoper.

20. Tenzij specifiek anders besproken, zal bij het kopen van een embryo de draagmoeder (waarin het embryo zich bevindt) automatisch mee verkocht worden , dit voor een extra prijs van 3 000 euro(ex. 21% btw) bovenop de prijs van het embryo. De eigendom van de draagmoeder gaat over op het ogenblik van de betaling door de koper aan de veilingorganisatie.

21. De levering van de Zaak gebeurt op risico en kosten van de Verkoper in zoverre de plaats van levering zich in België bevindt. Koper en Verkoper treffen in onderling overleg de schikkingen over de levering, dewelke pas kan plaatsvinden na integrale betaling aan de organisatie onverminderd hetgeen bepaald in art. 18.

22. De eigendom van de paarden gaat over op het ogenblik van de betaling door de koper aan de veilingorganisatie.

23. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen heeft. Voorafgaandelijk aan de selectie en voorafgaandelijk aan de veiling werden de paarden onderworpen aan een veterinaire keuring. Verslagen en rx- beelden worden op eerste verzoek per email overgemaakt aan de geïnteresseerden. Voor bijkomende vragen omtrent de veterinaire keuring kan de geïnteresseerde zich richten tot de instrumenterende veearts.

24. De informatie betreffende de paarden is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de aangeboden paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te willen geven. De veilingorganisatie is bij de omschrijving van een kavel afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie. De veilingorganisatie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en catalogus.

25. De koper verkeert in de mogelijkheid om, na het maken van een afspraak, voorafgaandelijk aan de veiling een testrit te maken met de bereden paarden dewelke geveild zouden worden. Het maken van de testrit geschiedt op de locatie aangewezen door de veilingorganisatie en wordt gehouden binnen de grenzen zoals deze bepaald worden door de veilingorganisatie in samenspraak met de verkoper. De jonge paarden kunnen steeds bezichtigd worden na afspraak op een afgesproken locatie.

26. In geval van export zal de koper aan de verkoper binnen een periode van 3 maanden een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog door de verkoper in rekening brengen van de verschuldigde BTW.

27. Bij contractuele wanprestatie, faillissement of kennelijk onvermogen van de Koper, kan de organisatie de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden beschouwen bij eenvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding of verbreking van de Overeenkomst ten laste van de Koper, zal deze aan de Onderneming een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van het de te facturen prijs van de Overeenkomst, onverminderd de vergoeding van de werkelijke schade van de Onderneming.

28. Bij betwisting tussen de veilingorganisatie en de deelnemers aan veiling (koper of verkoper) of bij betwistingen tussen de koper en de verkoper geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief. 29. De veilingorganisatie beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoping zouden kunnen ontstaan.

30. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge en de Ondernemingsrechtbank van Brugge, afdeling Brugge zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie